Sint Antonius
Home>Schoolgids>Algemeen

01.00

01.01 Wij zijn wij

Ook dit schooljaar staat er weer een fijn team klaar voor uw zoon/dochter. Het team bestaat uit 13 personen, waarvan 9 leerkrachten, 1 LIO student, 1 onderwijsondersteuner, 1IB-er en 1 directeur.  Teamlid  Functie  werkdagen  Marloes Aman  Leerkracht groep 1/2  Vertrouwenspersoon     Maandag, dinsdag

Lees verder >

02.00

02.01 Schooltijden en cohort

Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode 01-10-2019 t/m 30-09-2020  aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de

Lees verder >

02.02 Gymrooster

Dit jaar zijn de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 weer op de woensdag gepland. Op school wordt wekelijks nog 1 extra bewegingsactiviteit gepland in speelzaal of buiten. We vinden het belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen.   Wanneer de

Lees verder >

02.03 Vakantierooster

21-10-2019/27-10-2019    herfstvakantie  23-12-2019/05-01-2020    kerstvakantie  17-02-2020/23-02-2020    voorjaarsvakantie  13-04-2020    2e paasdag  27-04-2020/10-05-2020    meivakantie  21-05-2020/22-05-2020    Hemelvaart  01-06-2020    2e Pinksterdag  06-07-2020    Zomervakantie    

Lees verder >

02.04 vrije dagen/studiedagen

17-09-2019  Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij  28-10-2019    studiedag kinderen vrij  05-12-2019    Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij  14-02-2020    Carnaval, kinderen vanaf 12 uur vrij  23-06-2020  Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij  03-07-2020    Zomervakantie vanaf 12 uur 

Lees verder >

02.05 Verandering methodes

Vanaf dit schooljaar werken wij met Kwink. Dit is een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren, de methode is inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op

Lees verder >

03.00

03.01 Kwaliteitszorg

Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op de St. Antonius een korte beschrijving van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.   Om u een indruk te geven van

Lees verder >

03.02 Resultaten voor de Eindtoets

Het ministerie van onderwijs heeft sinds enkele jaren referentieniveaus in het leven geroepen. Basisscholen moeten aan de volgende normen voldoen: 50% moet voldoen aan het referentieniveau 1S (S=streefniveau :theoretische leerweg vmbo, havo en vwo) en 75% aan het referentieniveau 1F

Lees verder >

03.02 Resultaten voor de Eindtoets

Het ministerie van onderwijs heeft sinds enkele jaren referentieniveaus in het leven geroepen. Basisscholen moeten aan de volgende normen voldoen: 50% moet voldoen aan het referentieniveau 1S (S=streefniveau :theoretische leerweg vmbo, havo en vwo) en 75% aan het referentieniveau 1F

Lees verder >

03.03 Sociaal emotionele ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, tijdens het spelen en in clubverband. Sociaal-emotionele vorming vindt plaats in steeds opeenvolgende situaties waarin kinderen ervaringen opdoen in relaties met anderen. Kinderen komen hierbij voortdurend in situaties

Lees verder >

03.03 Sociaal-Emotionele ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, tijdens het spelen en in clubverband. Sociaal-emotionele vorming vindt plaats in steeds opeenvolgende situaties waarin kinderen ervaringen opdoen in relaties met anderen. Kinderen komen hierbij voortdurend in situaties

Lees verder >

03.04 Terugblik op afgelopen jaar

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het geven van Engelse lessen vanaf groep 1. We hebben ervaren dat de onbevangenheid van de jongste kinderen een positieve invloed heeft op het beleven en gebruiken van de Engelse taal. De

Lees verder >

03.04 Terugblik op het afgelopen jaar

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het geven van Engelse lessen vanaf groep 1. We hebben ervaren dat de onbevangenheid van de jongste kinderen een positieve invloed heeft op het beleven en gebruiken van de Engelse taal. De

Lees verder >

03.05 Plannen komende schooljaar

Dit schooljaar worden de methoden KWINK en VLL geïmplementeerd. Een nieuwe methode verdient tijd en aandacht om de gewenste resultaten te behalen.  Team en leerlingen gaan dit schooljaar kind(leer) gesprekken voeren. Door leerlingen te betrekken bij het eigen leerproces wordt het

Lees verder >

03.06 Professionalisering team

Een onderwijsteam staat niet stil maar blijft zich ontwikkelen. De afgelopen jaar hebben wij afwisselend op teamniveau en op individueel niveau verschillende ontwikkelingen doorlopen. Voor dit schooljaar gaan wij ons op teamniveau ontwikkelen in het voeren van kindgerichte ontwikkelingsgesprekken. We

Lees verder >

04.00

04.01 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin diverse belangen worden vertegenwoordigd die in de school aanwezig zijn. De raad spreekt zowel voor de ouders als voor het personeel. Het is haar taak ervoor te zorgen dat in de school eenieder

Lees verder >

04.02 Samenstelling Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit negen leden en wordt gekozen tijdens de Algemene Ouderavond die jaarlijks wordt gehouden.   Doelstelling  De ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school (in de ruimste zin van het woord) te behartigen. De ouderraad is

Lees verder >

04.03 Ouderbijdrage, kosten schoolreisje en kamp

De ouderbijdrage is in het schooljaar 2015-2016 vastgesteld tijdens de algemene ouderraadsvergadering. De kosten zijn € 23,- per kind. De instroomleerlingen betalen vanaf het moment dat zij in groep 1 starten.  Middels de inkomsten vanuit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende

Lees verder >

04.04 Communicatie en informatievoorziening

Deze schoolgids kan niet alle informatie bevatten. Op de website is onze schoolkalender te vinden. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1x per drie weken. De nieuwsbrieven worden per e-mail verzonden en gepubliceerd op de website van de school. Dit schooljaar gaan we

Lees verder >

05.00

05.01 Buitenschoolse opvang (BSO)

Vanaf 1 augustus 2007 is het aanbieden van voor-en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen. Voor de meeste scholen in Nederland geldt dat zij dit laten organiseren door kinderopvangorganisaties. Ouders die opvang wensen dienen dit zelf te regelen met de

Lees verder >

05.02 Verjaardag en wensjes

In groep ½ wordt de verjaardag van de leerling gevierd in het bijzijn van de ouders(s), het tijdstip is in overleg met de leerkracht.  De leerlingen van groep 3 t/m 8 vieren de verjaardag rond de pauze, de jarige mag

Lees verder >

05.03 School activiteiten

Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan de excursies passend bij de verschillende thema’s en op het gebied van sport is er voor zowel de jongste als de oudste kinderen de mogelijkheid om aan verschillende sporttoernooien

Lees verder >

05.04 Verkeersveiligheid

Wij vinden een veilige situatie rondom school van groot belang. U kunt hier aan bijdragen door uw auto’s te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.    Parkeert u bij groep ½ dan het liefst zo dicht mogelijk bij de lantaarnpaal zodat

Lees verder >

05.05 Luizencontrole

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats.    Met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis dragen

Lees verder >

05.06 Eten en drinken

Voordat de kinderen ’s ochtends buiten gaan spelen mogen zij iets eten of drinken. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij onze fruitdagen.   Dit houdt in dat de leerlingen op deze drie dagen een gezonde pauze-hap meenemen naar school. Onder gezond verstaan

Lees verder >

05.07 Schoolfotograaf

Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf op school voor groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes en zusjes te maken. Op onze digitale kalender (op de website) maken wij jaarlijks de datum bekend waarop de schoolfotograaf komt. Dit jaar komt de schoolfotograaf

Lees verder >

05.08 Oud papier

Maandelijks wordt er een container geplaatstop de parkeerplaats van de school. Tijdens de schooluren (vanaf 8.00 uur tot ca. 16.30 uur) zal de container open zijn en kunt u het oude papier hierin kwijt. De opbrengst van het oud papier wordt

Lees verder >

05.09 Kledingcontainer

Bij de ingang van groep 1/2 staat het gehele jaar door een kledingcontainer. De opbrengst van de verzamelde kleding wordt door de ouderraad ingezet bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.  

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden app en website

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >