Sint Antonius
Home>Schoolgids>9. De schooltijden>09.06 Verzuimen en verlof

09.06 Verzuimen en verlof

We verzoeken u bij noodzakelijke verzuimen, zoals ziekte- of doktersbezoek, de school daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Richtlijnen voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties voor alle scholen in de Regio Twente

a. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof indien:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is.

 

Vakantieverlof mag:

 • éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

Extra vakantiedagen, een verlengd weekend of vakanties buiten de schoolvakanties om zijn pertinent verboden. Het heeft dan ook geen enkele zin daarvoor op school toestemming te vragen, want die zal niet worden verleend. Aan deze regeling zal scherp de hand worden gehouden.

b. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. U dient hiervoor het formulier aanvraag verlof te gebruiken. Deze is te verkrijgen op school en u kunt deze downloaden van onze website.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 • bij 25-, 40-, en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

c. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

Verlof indien:

 • de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Waarschuwing:

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt door de leerplichtambtenaar.