Sint Antonius
Home>Schoolgids>8. De ouders/verzorgers>08.02 De medezeggenschapsraad

08.02 De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin diverse belangen worden vertegenwoordigd die in de school aanwezig zijn. De raad spreekt zowel voor de ouders als voor het personeel. Het is haar taak ervoor te zorgen dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. 

De medezeggenschapsraad van de St. Antoniusschool bestaat uit twee geledingen: 

  • De oudergeleding. Deze bestaat uit twee gekozen ouders, Astrid Oost en Sander Burggraaf.  
  • De personeelsgeleding: Deze bestaat eveneens uit twee leden die gekozen worden uit en door het personeel van de school. Voor dit schooljaar zijn dit Marloes Aman en José Nijhof. Elk lid is in principe voor drie jaar gekozen, waarna opnieuw verkiezingen plaatsvinden.. 

De directeur neemt als adviserend lid deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. De vergaderdata worden bekendgemaakt via de informatiekalender en de Nieuwsbrief. 

Zowel het Medezeggenschapsreglement als de notulen liggen op school ter inzage.