Sint Antonius

08.01 Contacten

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen van onze school en hun kinderen.

We gaan uit van het feit dat ouders opvoedkundige deskundigen zijn en de leerkrachten onderwijskundige deskundigen. Beide disciplines koppelen betekent optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring om het kind (nog) beter te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

De contacten:

 • Het omgekeerde oudergesprek
  • Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om over hun kind te praten met de (nieuwe) leerkracht(en). De leerkrachten hebben in dat gesprek vooral een luisterend oor. De leerkrachten kunnen op basis van de informatie de juiste pedagogische aanpak snel bepalen, waardoor ouders en school op één lijn komen te liggen.
 • Het ambitiegesprek
  • Aan het begin van het schooljaar worden met de ouders en leerlingen van groep 8 ambitiegesprekken gevoerd.
 • Informatieavonden
  • De leerkrachten van de groepen 1/2, 3, 4 en 8 verzorgen ook een informatieavond voor de ouders. Hierop worden specifieke onderwijszaken besproken die in die groep van belang zijn. Bijvoorbeeld het leren lezen in groep 3, het werken met de tablet in groep 4 en de schoolkeuze voortgezet onderwijs in groep 8.
 • De wandelgangcontacten
  • Het gesprek met de leerkracht ná schooltijd over iets dat voor ouder/leerkracht van belang is.
 • Het rapportgesprek
  • Na het 1e rapport zijn er twee avonden waarop ouders en leerkrachten de vorderingen van de kinderen bespreken. Alle ouders worden dan verwacht op dit gesprek.
  • Na het 2e rapport is het rapportgesprek facultatief.
 • De facultatieve oudergesprekken
  • Twee keer per jaar zijn de facultatieve gesprekken gepland. Het gesprek vindt plaats op verzoek van ouders of leerkracht.