Sint Antonius
Home>Schoolgids>8. De ouders/verzorgers

08.00 De ouders/verzorgers

08.01 Contacten

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen van onze school en hun kinderen. We gaan uit van het feit dat ouders opvoedkundige deskundigen zijn en de leerkrachten onderwijskundige deskundigen. Beide disciplines koppelen betekent optimaal gebruik maken

Lees verder >

08.02 De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin diverse belangen worden vertegenwoordigd die in de school aanwezig zijn. De raad spreekt zowel voor de ouders als voor het personeel. Het is haar taak ervoor te zorgen dat in de school eenieder

Lees verder >

08.03 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ons schoolbestuur is het bevoegd gezag van 20 basisscholen in Almelo, Deventer, Diepenveen, Gorssel en Vriezenveen en 1 speciale school voor basisonderwijs in Almelo. Er is gekozen voor één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Er worden onderwerpen besproken die voor alle afzonder­lijke scholen

Lees verder >

08.04 De ouderraad

  Alle ouders van onze school maken deel uit van de “Oudervereniging St. Antoniusschool-Vriezenveen”. Het bestuur van deze vereniging wordt de “ouderraad” genoemd.  De ouderraad bestaat uit negen leden en wordt gekozen tijdens de Algemene Ouderavond die jaarlijks wordt gehouden.  

Lees verder >

08.05 De ouderbijdrage

Het betalen van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht gesteld.   De ouderbijdrage is in het schooljaar 2015-2016 vastgesteld tijdens de algemene ouderraadsvergadering. De kosten zijn € 23,- per kind. De instroomleerlingen betalen vanaf het moment dat zij in groep 1

Lees verder >

08.06 Informatieverstrekking aan ouders

Deze schoolgids kan niet alle informatie bevatten. Op de website is onze schoolkalender te vinden. De nieuwsbrief verschijnt 1x per drie weken. De nieuwsbrieven worden per e-mail verzonden en gepubliceerd op de website van de school.  Daarnaast beschikt de school

Lees verder >

08.07 Activiteiten schooljaar 2017-2018

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen kennis met Engels. We gebruiken de methode Groove me hiervoor. Bij de jongste kinderen staat het kennismaken en spelend leren voorop.   De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden vanaf dit schooljaar niet meer

Lees verder >