Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.09 Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

06.09 Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Binnen onze school wordt gewerkt met een stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag. Voor de jongere leerlingen is een aangepaste versie gemaakt. De S woorden slaan, schoppen, spugen, seksuele intimidatie, structureel pesten en stelselmatig niet luisteren naar de leerkracht verstaan wij onder grensoverschrijdend gedrag. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Stap 1:

 

kind wordt naar een vaste time-out plek gestuurd en vult een oepsblad in. Oepsblad wordt dezelfde dag besproken met de groepsleerkracht of door leerkracht die de leerling naar binnen heeft gestuurd.

Stap 2:

 

Ouders worden door de groepsleerkracht ingelicht en vanaf groep 5 belt het kind zelf naar de ouders. Registratie in Parnassys.

Stap 3:

 

Bij het volgende grensoverschrijdend gedrag (binnen een maand) bepaalt de leerkracht welke vervolgstappen er genomen moeten worden;

1. Laatste waarschuwing, wel ouders inlichten.

2. Leerkracht voert gesprek met ouders/IB

3. Er vindt een gesprek plaats met ouders, leerkracht en MT

Registratie in Parnassys. Collega’s worden op de hoogte gesteld.

Stap 4:Vindt er binnen korte tijd weer grensoverschrijdend gedrag plaats waarbij de veiligheid van andere kinderen/leerkrachten in het geding is dan vindt er schorsing plaats voor één of meerdere dagen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het bestuur, leerplichtambtenaar en inspectie worden hiervan op de hoogte gesteld.