Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.11 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

06.11 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

 

 

In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen gezet: 

Tijdens de klasseninformatieavond wordt de procedure m.b.t. de schoolkeuze met de ouders doorgesproken. 

Aan de start van het nieuwe schooljaar wordt een ouderavond gehouden over de CITO-eindtoets basisonderwijs, de toelatingscriteria, de verschillende mogelijkheden van voortgezet onderwijs in onze regio, enz. 

De leerkracht van groep 8 geeft na enkele maanden onderwijs een voorlopig advies. Dit voorlopige advies komt tot stand na overleg tussen groepsleerkracht, intern begeleider en directeur. 

In maart wordt in samenspraak bepaald welke keuze wordt gemaakt. De groepsleerkracht geeft dan het eindadvies. 

In april nemen de leerlingen van groep 8 gedurende drie ochtenden deel aan de CITO-eindtoets basisonderwijs.  

 

Toetsinhoud 

De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Het onderdeel Wereldoriëntatie kan alleen worden afgenomen bij de papieren versie van de centrale eindtoets.  

 

Centrale eindtoets basis en niveau 

De centrale eindtoets wordt in twee versies aangeboden: basis en niveau. Een toets die aansluit bij de vaardigheden van de leerling is voor de leerlingen prettiger om te maken en komt het resultaat ten goede. 

De centrale eindtoets basis is geschikt voor leerlingen waarvan de leerkracht verwacht dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van vmbo of naar havo of vwo. 

De centrale eindtoets niveau is geschikt voor leerlingen die naar verwachting doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. 

De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke school hun kind wordt aangemeld. De toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs beslist aan de hand van het advies van de basisschool en de uitslag van de CITO-toets of een kind al dan niet toelaatbaar is. 

In bijzondere omstandigheden is er mondeling overleg.  

Het gebeurt regelmatig, maar wij vinden het altijd heel plezierig als oud-leerlingen onze school binnenlopen om hun rapport te laten zien en ons hun ervaringen te vertellen.