Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.10 Schorsen en verwijderen

06.10 Schorsen en verwijderen

Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag kan een leerling van school worden gestuurd. Voor een tijdje: schorsing, of voorgoed: verwijdering. Hiervoor gelden een aantal regels en afspraken. 

Schorsing kan voor één of meerdere dagen, al naar gelang de ernst van de zaak. 

Schorsing van een leerling vindt plaats wanneer een leerling (of diens ouders) dermate wangedrag / grensoverschrijdend gedrag vertoont, dat de veiligheid van de andere kinderen / ouders / leerkrachten niet meer gewaarborgd kan worden. 

De directeur van de school zal, voordat over gegaan wordt tot schorsing, het voornemen hiervan schriftelijk aangeven bij de ouders. Indien de situatie dermate ernstig is dat de schorsingsmaatregel direct moet worden toegepast, ontvangen de ouders achteraf een brief. 

In deze brief staan de redenen vermeld waarom en hoelang de school de sanctie van schorsing heeft opgelegd. 

Wanneer er een schorsing plaatsvindt, zal de directeur het bestuur hierover informeren. Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente zal op de hoogte worden gesteld. 

De inspectie moet hierover ook worden geïnformeerd. In het kader van passend onderwijs zal zij de procedure toetsen. 

Het verwijderen van een leerling is voorbehouden aan het bestuur. 

Het verwijderen van een leerling is gebonden aan een procedure. Zo zal het bestuur voordat tot verwijdering wordt overgegaan altijd hoor en wederhoor toepassen.  

Wij moeten ons, net als alle scholen, houden aan de regels van het ministerie. 

Verwijderen van leerlingen kan en zal gebeuren wanneer 

  • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; 
  • de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; 
  • er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn) en de veiligheid in het geding komt. 

Wanneer over wordt gegaan tot verwijderen, zal de leerplichtambtenaar en de inspectie hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Vooralsnog gaan wij er als school(team) van uit dat deze maatregelen niet hoeven te worden toegepast, omdat goede communicatie en heldere afspraken ernstige problemen zullen voorkomen.