Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.07 Basisprofiel van de St. Antonius

06.07 Basisprofiel van de St. Antonius

De St. Antonius biedt basisondersteuning volgens afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden zoals in Twente Noord zijn vastgelegd. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. 

De St. Antonius heeft haar onderwijs zo ingericht dat 

  • vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd; 
  • een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt; 
  • er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; 
  • er een aanbod is  voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; 
  • er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. 

 

De St Antonius werkt met duidelijke afspraken om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te voorkomen. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen.  

De school staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren vindt. 

De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De St. Antonius heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP.  De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:  

o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht; 

o Mate van zelfredzaamheid; 

o Mate van fysieke en/of medische verzorging3; 

o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;  

o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen