Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.06 Ondersteuningstructuur

06.06 Ondersteuningstructuur

 

De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit schoolcoaches met kennis over begeleidingsoplossingen. Via het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog.  

De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW en HIA (handelingsgericht integraal arrangeren) werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen verlopen volgens planning maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Over een SOT overleg worden ouders altijd geïnformeerd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind. 

Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra ondersteuners het verwachte doel niet wordt bereikt. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur of SWV is dan vaak ingezet ten behoeve van de leerling. Een groeiformulier2 geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om ondersteuning van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider  overleg of vervolgstappen voor. In ieder geval worden de ouders en de leraren betrokken bij het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs aan de orde is.