Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.01 Passend onderwijs

06.01 Passend onderwijs

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, kunnen tot de school worden toegelaten. Om de overgang soepel te laten verlopen, draaien de kinderen van tevoren enkele malen gedurende een schooltijd in de kleutergroep mee. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen een maand van te voren een leerlingformulier mee, dat wordt ingevuld en kort daarna wordt gebruikt tijdens het kennismakingsgesprek. 

De Vriezenveense basisscholen hebben met elkaar de principeafspraak gemaakt, dat in de loop van een schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen. Echter ouders hebben altijd het recht om de vrije schoolkeuze toe te passen en hiervan af te wijken. In alle gevallen waarbij er sprake is van een mogelijke tussentijdse verandering van school zal overleg plaats vinden tussen de betrokken directies voordat er tot eventuele inschrijving wordt overgegaan. 

Leerplichtige kinderen kunnen uiteraard ook tussentijds worden aangemeld.  

De beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bestuur. Deze bestuurlijke bevoegdheid is echter middels het directiestatuut overgedragen aan de directeur van de school. Tot toelating c.q. inschrijving wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

  • het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt 
  • het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling is afgegeven aan de directie 
  • alle gegevens op het (voorlopig) inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld 
  • het inschrijfformulier door zowel de ouder(s) als de directeur is ondertekend. 

De St. Antonius is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen coördinator. Deze netwerkcoördinator is voor het netwerk een eerste aanspreekpunt namens het SWV. 

Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D ingericht met schoolcoaches op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding in de vorm van onderwijsarrangementen, consultatie en begeleidingsplannen. 

Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken. 

 

Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden. 

Contactinformatie van het SWV: 

Website: www.swv-twentenoord.nlMail: info@swv-twentenoord.nl  

 

Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord 

Tel.: 0546-745790