Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs

06.01 Passend onderwijs

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, kunnen tot de school worden toegelaten. Om de overgang soepel te laten verlopen, draaien de kinderen van tevoren enkele malen gedurende een schooltijd in de kleutergroep mee. Ouders van nieuwe leerlingen

Lees verder >

06.02 Het schoolondersteuningsprofiel

De St. Antonius beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Andere documenten1 waar informatie te vinden is over de ondersteuning structuur zijn:  De notitie “Basisondersteuning” van SWV Twente Noord  Het “Ondersteuningsplan versie 2018-2022” van SWV Twente Noord 

Lees verder >

06.03 De missie

De missie van de St. Antonius sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De St. Antoniusschool biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt

Lees verder >

06.04 De visie

De St. Antonius maakt dit mogelijk door: De basisondersteuning en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie toe te passen; De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen; De ondersteuning door het SWV tijdig in te schakelen

Lees verder >

06.05 Ambitie passend onderwijs

  Het schoolteam werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen. In het  Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen.   Het team beschikt over gespecialiseerde

Lees verder >

06.06 Ondersteuningstructuur

  De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit schoolcoaches met kennis over begeleidingsoplossingen. Via het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog.   De school

Lees verder >

06.07 Basisprofiel van de St. Antonius

De St. Antonius biedt basisondersteuning volgens afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden zoals in Twente Noord zijn vastgelegd. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken.  De St. Antonius heeft haar onderwijs zo ingericht

Lees verder >

06.08 Aanmeldingsprocedure

Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. Over het algemeen zullen ouders eerst een kennismakingsbezoekje afleggen bij de school. Als de ontvangen informatie, de sfeer en de indrukken positief zijn

Lees verder >

06.09 Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Binnen onze school wordt gewerkt met een stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag. Voor de jongere leerlingen is een aangepaste versie gemaakt. De S woorden slaan, schoppen, spugen, seksuele intimidatie, structureel pesten en stelselmatig niet luisteren naar de leerkracht verstaan wij onder

Lees verder >

06.10 Schorsen en verwijderen

Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag kan een leerling van school worden gestuurd. Voor een tijdje: schorsing, of voorgoed: verwijdering. Hiervoor gelden een aantal regels en afspraken.  Schorsing kan voor één of meerdere dagen, al naar gelang de ernst

Lees verder >

06.11 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

    In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen gezet:  Tijdens de klasseninformatieavond wordt de procedure m.b.t. de schoolkeuze met de ouders doorgesproken.  Aan de start

Lees verder >