Sint Antonius

05.02 Toets/zorgkalender

De CITO toetsen (januari en juni) worden door ons gebruikt om de vorderingen van de kinderen te meten en deze te vergelijken met de landelijke normen die gesteld zijn. 

Daarnaast gebruiken we de methodetoetsen om leerachterstanden of leerproblemen bij de kinderen te signaleren. Dit kan een indicatie zijn dat leerlingen bij een aantal onderdelen van een vak / vakken extra aandacht of extra uitdaging nodig hebben. De leerkracht en/of de intern begeleiders bekijken dit nader en er wordt een groepsplan opgesteld. Wanneer er vragen zijn rondom een kind waar de school niet direct een antwoord op weet, kan er gebruik gemaakt worden van het expertise- en dienstenteam van ons SWV.(zie passend onderwijs) In het onderwijs gaat het niet alleen om het verwerven van leerstof, maar ook om de persoon van de leerling. Enkele aspecten daarvan zijn bijvoorbeeld gedrag, concentratie, weerbaarheid, zelfvertrouwen. Allemaal zaken die te maken hebben met het welbevinden van de leerling en het functioneren in de groep. Wij vinden dit onderdeel ook heel belangrijk. Vandaar ook dat wij van Parnassys het sociaal emotionele toetsinstrument ZIEN! gebruiken.