Sint Antonius

04.09 ICT in school

Op de st. Antonius proberen wij bij te dragen aan het voorbereiden van de kinderen op een plek in de maatschappij. Omdat ICT (computers/tablets/ multimedia) een steeds grotere rol speelt in de maatschappij, sluiten we hier op de St. Antonius ook bij aan. Al blijft ICT wel steeds een middel en geen doel op zich.

 

Hoe wordt er gebruik gemaakt van ICT?

 • Digitale schoolborden: elke groep beschikt over een digitaal schoolbord. Deze worden als ondersteunend middel gebruikt tijdens de lessen.
 • Tablets in de kleutergroep: in de kleutergroep zijn enkele tablets beschikbaar. Deze tablets worden door de kinderen gebruikt om educatieve spelletjes te spelen.
 • Tablets in groep: ook groep 3 leerlingen kunnen gebruik maken van de tablets. De activiteiten op de tablet sluiten aan bij het lesprogramma.
 • Laptops: In de groepen 4 t/m 8 maken de kinderen gebruik van laptops. Er wordt gewerkt met snappet voor de vakken: taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Dit houdt in dat de leerlingen de lesstof digitaal verwerken.

Werken met laptops in de groepen 4 t/m 8

Alle kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen een eigen laptop (in bruikleen). De laptop zal worden gebruikt bij de basisvakken rekenen, automatiseren, taal, spelling en begrijpend lezen.

Het werken met een laptop heeft vele voordelen. 

 • De kinderen krijgen direct feedback op de door hun verwerkte (oefen)stof en hoeven niet tot de volgende dag te wachten.
 • Het motiveert hen zelfstandig te werken.
 • Ze kunnen op eigen tempo doorwerken en hoeven niet (meer) te wachten op anderen.
 • De software houdt de vorderingen continu bij
 • Via een dashboard voor de leerkracht is onmiddellijk zichtbaar of de kinderen aan de slag zijn, de oefenstof goed maken en of ze de gestelde doelen van die dag / week / maand beheersen.
 • De leerkracht ziet direct wie er hulp nodig heeft en kan hem/haar of een groepje snel extra instructie geven.
 • Een koppeling tussen het digitale schoolbord en de laptops is een nieuwe vorm van communiceren

De laptop gaat de rol van de leerkracht zeker niet overnemen. De instructie van de leerkracht is en blijft van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. Het kan wel zo zijn dat uw zoon/dochter eerder start met verwerken of verwerkingsstof op niveau aangeboden krijgt.

De leerkracht houdt de leerlijnen en de daarbij behorende leerdoelen (van elk afzonderlijke leerling) scherp in de gaten. De kinderen zitten natuurlijk niet de hele dag achter hun tablet!  Dat zou slecht zijn voor de concentratie, motoriek en sociale contacten. Regelmatige afwisseling in activiteiten blijft aan de orde. Samenwerken en samen opdrachten verwerken is kenmerkend voor ons onderwijs.

samengevat:

– daar waar het schrift werd gebruikt, wordt nu de laptop gepakt

– daar waar iets moet worden opgezocht, wordt het internet gebruikt. ( onder toezicht van de leerkracht)

– samenwerken, samen overleggen, sociale communicatie blijven gewoon bestaan.

 

De inzet van de laptops op onze school

Via SNAPPET werken we in de groepen 4 t/m 8 met de laptop. Nog niet in groep 3, omdat daar de basisvakken lezen, rekenen en schrijven in het startende stadium zitten. Schrijfonderwijs blijft bestaan. Maar heb je een slecht handschrift of ben je motorisch niet zo vaardig, dan is uiteindelijk werken met een laptop een verademing.

Alle leerlingen krijgen extra stof aangeboden

Alle leerlingen krijgen te maken met adaptieve leerstof. Dat zijn opgaven die zijn afgestemd op het niveau van de leerling. Leerlingen die de betreffende lesstof goed beheersen krijgen opgaven die moeilijker zijn, terwijl leerlingen die de lesstof nog niet zo goed beheersen eenvoudigere opgaven zullen krijgen. Uiteindelijk doel is de lesstof eigen te maken en succeservaringen op te doen, zodat leerlingen gemotiveerd zijn en blijven om goed te presteren.

 

Risico en verzekering

Er zijn op school reservelaptops beschikbaar, dus in vrijwel alle gevallen zal een leerling zonder leerverlies een andere laptop kunnen krijgen. Het financieel risico hangt af van de soort schade. Als een laptop dienst weigert, wordt voor verdere afhandeling gezorgd. Bij schade door opzet of grove nalatigheid zijn wij genoodzaakt dit door te berekenen aan de ouders.  Maar we gaan ervan uit dat iedereen zuinig is op zijn spullen.

 

Een voordeel voor kinderen en leerkracht.

Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op geschikt niveau aan het werk zijn. Digitaal onderwijs creëert meer tijd voor (extra) instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.  De ervaring van de afgelopen jaren leert dat resultaten van kinderen (significant) stijgen. De inspectie van het onderwijs geeft o.a. aan dat door de mogelijkheden van de tablets en het onderwijs ermee kinderen actief bij de lesstof worden betrokken, de leerlingen goed en snel kunnen worden gevolgd, leerkrachten sneller feedback en instructie kunnen geven, er een goed en rustig werkklimaat ontstaat, kinderen leerdoelen zien/ herkennen en willen behalen.

 

Lesgeven met de laptops

Een leerkrachtgebondenles bestaat uit klassikale (korte) instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop.

Het Laptoponderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.

Op basis van individuele leerresultaten geeft het programma inzicht in welke leerlingen mogelijk meer aandacht nodig hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze leerlingen even apart te nemen voor extra instructie. Dit kan ook goed, omdat alle andere kinderen inmiddels op hun laptop zelfstandig bezig zijn.

Ook is het mogelijk dat de leerkracht extra oefenstof (leerdoelen) klaarzet onder het tabblad “begeleiding”. De leerling weet dan dat hij/deze leerdoelen eerst moet behalen met of zonder extra hulp van de leerkracht.

Via het dashboard kan de leerkracht direct zien of alle leerlingen wel aan de slag zijn gegaan en of alles naar wens verloopt. (De namen zijn voor de leerkracht natuurlijk zichtbaar. Kinderen willen ook graag zien hoe ze het hebben gedaan. Enerzijds t.o.v. hun klasgenootjes, anderzijds o.b.v. hun score c.q. wens om te scoren)

 

Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun laptop (in plaats van boeken en schriften). De verwerkingsperiode is steeds zo’n twintig minuten per les. In die periode werken de leerlingen in eerste instantie aan het lesmateriaal van die dag.

 

De leerlingen weten aan welke lesdoelen ze die dag / week zullen werken en kunnen hun eigen vorderingen ook zien.

Laptoponderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten.

De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling: een antwoord dat in één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen goed geeft een oranje blokje, en fout is rood. Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht complimenten geven gaat ook eenvoudiger.

Wanneer de les van die dag klaar is heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. De aangeboden lesstof is altijd gerelateerd aan het niveau van het kind (adaptief). Kinderen worden gestimuleerd steeds beter te presteren.

Daarboven is nog de ‘grote plus’: extra werk op basis van individuele leerdoelen die de leerling met de leerkracht afspreekt. Dat betekent dus dat de leerling medeverantwoordelijk wordt voor zijn eigen leren en presteren.

 

 

Internetgebruik op school

De applicatie internet kan door de leerkracht worden aan- maar ook uitgezet worden op de laptops. Hierdoor is het mogelijk om tijdens andere lessen het surfen op internet te voorkomen / vermijden.

Ten aanzien van het gebruik van internet is er een protocol vastgesteld. Deze is te lezen op de website van de school.