Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>04.02 Sociaal-emotionele vorming

04.02 Sociaal-emotionele vorming

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, tijdens het spelen en in clubverband. Sociaal-emotionele vorming vindt plaats in steeds opeenvolgende situaties waarin kinderen ervaringen opdoen in relaties met anderen. Kinderen komen hierbij voortdurend in situaties die om een oplossing vragen. In de leergang Trefwoord, regels van de pauw en tijdens de gedragslessen uit B6-4all worden situaties gecreëerd waarin de leerlingen uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden in sociaal moeilijke situaties. Door het regelmatig inzetten van de gedragslessen, neemt het regel overtredend gedrag af en wordt de sfeer positief beïnvloed. Zoals eerder benoemd maken wij in het schooljaar 2018-2019 een keuze voor een aanvullende methode.