Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken

04.00 Vakinhoudelijke zaken

04.01 Klasseninformatieavonden

Aan het begin van het schooljaar zal voor ouders van kinderen in groep 1/2, 3 en groep 4 een klasseninformatieavond gehouden worden. Hierop worden groep specifieke zaken uitgelegd en getoond. Bijvoorbeeld beginnende geletterdheid en methodieken in de kleuterbouw. Ook het

Lees verder >

04.02 Sociaal-emotionele vorming

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, tijdens het spelen en in clubverband. Sociaal-emotionele vorming vindt plaats in steeds opeenvolgende situaties waarin kinderen ervaringen opdoen in relaties met anderen. Kinderen komen hierbij voortdurend in situaties

Lees verder >

04.03 Volginstrument sociaal-emotionele vorming

Onze school maakt gebruik van “ZIEN”, een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling dat hoort bij ons administratiesysteem ParnasSys. De rapportage geeft een helder en overzichtelijk beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen én de groep in zijn geheel. Naar aanleiding

Lees verder >

04.04 Scholing sociaal-emotionele vorming

Het team van de st. Antonius volgt het scholingstraject B6-4ALL. Een goed pedagogisch klimaat heeft een grote invloed op het welzijn en schoolbeleving van de leerlingen, dit zal zich ook zeker vertalen naar de leerresultaten.

Lees verder >

04.05 Het onderwijs in de kleutergroepen

Werken aan doelen De grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven worden aan de hand van de methode ‘Onderbouwd` aangeboden. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige

Lees verder >

04.06 Instroom in de kleutergroep als 4-jarige

Wij kennen verschillende mogelijkheden van instroom. Periode na de zomervakantie tot de herfstvakantie. In principe is het mogelijk kinderen direct na de zomervakantie te laten starten in groep 1. Dit geldt alleen voor kinderen die vóór aanvang van de herfstvakantie

Lees verder >

04.07 Herfstkinderen

  Kleuters die 4 jaar geworden zijn in de maanden september, oktober, november en december van het schooljaar worden door de leerkracht (en eventueel IB-er) extra goed gevolgd in hun ontwikkeling. Dit zijn de zogenaamde ‘Herfstkinderen’.    Afhankelijk van hun algehele

Lees verder >

04.08 Vakgebieden in de groepen 3 t/m 8

Wat een leerling aan het eind van de basisschool moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerndoelen basisonderwijs (Referentiekader taal en rekenen www.taalenrekenen.nl). Deze zijn door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld.  In onderstaande tabel is te zien welke methodieken

Lees verder >

04.09 ICT in school

Op de st. Antonius proberen wij bij te dragen aan het voorbereiden van de kinderen op een plek in de maatschappij. Omdat ICT (computers/tablets/ multimedia) een steeds grotere rol speelt in de maatschappij, sluiten we hier op de St. Antonius

Lees verder >

4.10 Bewegingsonderwijs

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken elk dagdeel gebruik van het speellokaal en/of de speelplaats. Een derde van de lestijd wordt namelijk ingeruimd voor spel en beweging. In het speellokaal kunnen de kinderen gymmen op blote voeten

Lees verder >