Sint Antonius
Home>Schoolgids>3. De organisatie van ons onderwijs

03.00 De organisatie van ons onderwijs

03.01 Groepering

Dit schooljaar starten wij met 5 groepen. Als uitgangspunt wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Het leesonderwijs verloopt op niveau, dit houdt in dat er tijdens het horizontaal lezen groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Door de inzet van laptops kunnen de leerlingen de leerstof

Lees verder >

03.02 Samenstelling team

De leiding van de school berust bij het managementteam. Deze bestaat uit Nienke Pijffers (directeur) en Inge Wigger (intern begeleider). De directeur is eindverantwoordelijke; bij haar afwezigheid neemt Inge Wigger haar taken waar. De St. Antonius vormt samen met de

Lees verder >

03.03 Teamleden met specifieke taken

Een aantal leerkrachten heeft specifieke taken: Juffrouw Inge Wigger treedt, bij uitval van de directeur, op als waarnemend directeur. Juffrouw Inge Wigger coördineert de leerlingenzorg als intern begeleider en wordt ingezet als RT-er. Juffrouw Ellen Vrielink coördineert de digitale aspecten

Lees verder >

03.04 Bedrijfshulpverleners

De school is verplicht bedrijfshulpverleners te hebben. Deze zijn belast met de hulp bij ongelukken en het reanimeren van kinderen en volwassenen. Zij hebben hiervoor een opleiding genoten en ieder jaar is er een opfriscursus. Met enige regelmaat worden brandoefeningen

Lees verder >

03.05 Stagiares PABO

Onze school is opleidingsschool van de Saxion Hogeschool Enschede. Onze leerkrachten zijn door Saxion specifiek opgeleid/getraind om de studenten/stagiaires te begeleiden. De groeps­leerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep. Naast PABO studenten, begeleiden wij ook studenten die de opleiding onderwijsassistent volgen

Lees verder >