Sint Antonius
Home>Schoolgids>10. Informatie>10.12 Meldcode huiselijk geweld

10.12 Meldcode huiselijk geweld

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze 5 stappen:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd het SHG of AMK raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

In geval van een voorval wordt in gezamenlijkheid besproken over het wel of niet melden. Uiteindelijk beslist de directeur over het doen van een melding.