Sint Antonius
Home>Schoolgids>10. Informatie>10.11 Klachtenregeling en schoolcontactpersoon

10.11 Klachtenregeling en schoolcontactpersoon

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de klachtencommissie / externe vertrouwenspersoon.

Ons bestuur heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Deze regeling ligt op school ter inzage.

Het is goed te weten, dat op onze school bij klachten die liggen in de relationele sfeer (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld) u terecht kunt bij de schoolcontactpersoon. Dit is op onze school juf José Nijhof en juf Marloes Aman. Elke ouder of kind kan op op dit moment een beroep op juf Marloes doen als er problemen zijn, waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt voor zich dat elk gesprek zorgvuldig behandeld wordt.

Sinds 1999 is de meld- en aangifteplicht van toepassing. Deze geldt voor alle personeelsleden van een school. Dit houdt in dat zij het bevoegd gezag onmiddellijk moeten informeren als zij informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd tegen een minderjarige leerling door een persoon die met taken belast is ten behoeve van de school. (Hierbij gaat het niet alleen om de leerkracht, maar ook om de conciërge, lees- en computerouders, de klusjesman enz.).

Door ons schoolbestuur zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. De externe vertrouwenspersonen zijn niet aan de school of stichting verbonden.

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft IJsselgroep een direct doorkiesnummer voor de externe vertrouwenspersoon. Dit nummer is: 088-0931888. De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Quo Vadis zijn: Mevrouw Yvonne Kamsma en de heer Herman Riphagen.