Sint Antonius
Home>Schoolgids>1. Onze school>01.00 Onze school

01.00 Onze school

 

De St. Antonius maakt deel uit van Stichting Quo Vadis. Dit is een stichting voor interconfessioneel, katholiek en protestant-christelijk onderwijs in Almelo, Deventer, Gorssel en Twenterand. www.stichtingquovadis.nl

In ons logo is de pauw duidelijk zichtbaar. De pauw staat voor het woord TROTS met daarbij het onderschrift: “met oog voor ieders toekomst.” Alle leerlingen van onze school mogen trots zijn op zichzelf, ieder kind presteert naar eigen kunnen en ieder kind bezit eigen persoonlijke kenmerken. Deze diversiteit aan mogelijkheden en persoonlijke kenmerken zijn nodig om in een groep, in een school maar ook later in de maatschappij je steentje bij te dragen.

 

 

Onze school staat in een groen en rustig gedeelte van de wijk. Naast de speelruimte op het plein kunnen de bovenbouwgroepen ook gebruik maken van het ruime speelveld naast de school.

Het leerlingenaantal heeft zich de afgelopen jaren gestabiliseerd rond de 110  leerlingen. Het komende schooljaar starten wij met 5 groepen.

Het team bestaat uit 12 personen, waarvan 1 onderwijsondersteuner, 1 IB-er en 1 locatieleider.  Daarnaast ondersteunt meneer Gerrit ons als vaste vrijwilliger van de school.

Binnen onze school werken wij met het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat uw kinderen dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan, de jongste kinderen van groep 1/2 zijn op vrijdagmiddag om 12 uur vrij.

De basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen worden vanuit de principes van opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken dagelijks aangeboden. Deze lessen staan veelal tijdens de ochtenduren op het programma.

Tijdens de middaguren staan de vakken handvaardigheid, tekenen, muziek en wereldoriëntatie op het programma. Bij het vak wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van onderzoekend en ontwerpend leren en talentonwikkeling.

Op de St. Antonius worden moderne methoden gebruik, vanaf groep 4 wordt de verwerking van de lesstof op een laptop gedaan.

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met een “plus”-groep. Dit houdt in dat wij de mogelijkheid hebben om leerlingen die extra uitdaging aan kunnen projectmatig deze uitdaging bieden.

De IB-er en de leerkrachten van de betreffende groep stellen op basis van observaties en toetsresultaten de groep samen.

Het doel van de plusgroep is om de leerlingen uit te dagen tot hoger orde denken. De leerlingen leren hierbij om een vraagstelling op verschillende manieren te benaderen: analytisch, creatief en praktisch. In de plusgroep  wordt thematisch gewerkt. Het thema wordt afgesloten met een presentatie. Juf Linda heeft de opleiding talentontwikkeling afgerond zij zal naast onze school ook andere scholen binnen onze stichting ondersteunen op dit gebied.

Om ons pedagogisch klimaat te versterken en te zorgen voor een veilige leeromgeving zijn wij in het schooljaar 2016-2017 gestart met het scholingstraject B6-4ALL. Deze training wordt door het hele team gevolgd.

Het uitgangspunt van B6-4ALL is : “Goed gedrag kan je leren”

Voorwaarden hiervoor zijn schoolbrede afspraken, omgangsnormen, leerkrachtgedrag, klassenmanagement en communicatie. Middels de nieuwsbrief worden ouders gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden.

In het schooljaar dat voor ons ligt gaan wij de volgende stap maken in dit proces. De keuze voor een methode in de klas wordt gemaakt, B6-4ALL is voor ons de basis.