Sint Antonius
Home>Schoolgids

01.00 Onze school

  De St. Antonius maakt deel uit van Stichting Quo Vadis. Dit is een stichting voor interconfessioneel, katholiek en protestant-christelijk onderwijs in Almelo, Deventer, Gorssel en Twenterand. www.stichtingquovadis.nl In ons logo is de pauw duidelijk zichtbaar. De pauw staat voor

Lees verder >

02.00 Waar onze school voor staat

  Wij bieden onze leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.   We gaan respectvol om met elkaar, hebben respect voor elkaars werk en ontwikkelen respect voor nieuwe dingen die op ons pad komen.  Veiligheid is

Lees verder >

03.00 De organisatie van ons onderwijs

03.01 Groepering

Dit schooljaar starten wij met 5 groepen. Als uitgangspunt wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Het leesonderwijs verloopt op niveau, dit houdt in dat er tijdens het horizontaal lezen groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Door de inzet van laptops kunnen de leerlingen de leerstof

Lees verder >

03.02 Samenstelling team

De leiding van de school berust bij het managementteam. Deze bestaat uit Nienke Pijffers (directeur) en Inge Wigger (intern begeleider). De directeur is eindverantwoordelijke; bij haar afwezigheid neemt Inge Wigger haar taken waar. De St. Antonius vormt samen met de

Lees verder >

03.03 Teamleden met specifieke taken

Een aantal leerkrachten heeft specifieke taken: Juffrouw Inge Wigger treedt, bij uitval van de directeur, op als waarnemend directeur. Juffrouw Inge Wigger coördineert de leerlingenzorg als intern begeleider en wordt ingezet als RT-er. Juffrouw Ellen Vrielink coördineert de digitale aspecten

Lees verder >

03.04 Bedrijfshulpverleners

De school is verplicht bedrijfshulpverleners te hebben. Deze zijn belast met de hulp bij ongelukken en het reanimeren van kinderen en volwassenen. Zij hebben hiervoor een opleiding genoten en ieder jaar is er een opfriscursus. Met enige regelmaat worden brandoefeningen

Lees verder >

03.05 Stagiares PABO

Onze school is opleidingsschool van de Saxion Hogeschool Enschede. Onze leerkrachten zijn door Saxion specifiek opgeleid/getraind om de studenten/stagiaires te begeleiden. De groeps­leerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep. Naast PABO studenten, begeleiden wij ook studenten die de opleiding onderwijsassistent volgen

Lees verder >

04.00 Vakinhoudelijke zaken

04.01 Klasseninformatieavonden

Aan het begin van het schooljaar zal voor ouders van kinderen in groep 1/2, 3 en groep 4 een klasseninformatieavond gehouden worden. Hierop worden groep specifieke zaken uitgelegd en getoond. Bijvoorbeeld beginnende geletterdheid en methodieken in de kleuterbouw. Ook het

Lees verder >