Nieuwsbrief 7

18 januari 2019

 

In december en januari zijn er een aantal nieuwe leerlingen gestart op onze school. Wij heten jullie van harte welkom en wensen jullie een hele fijne schooltijd.

• Len  groep 3/4

• Evan groep 1/2

• Liz groep 1/2

• Bram groep 1/2

• Sofie groep 1/2

• Adam groep 1/2

• Mahir groep 1/2

Aanmelden nieuwe leerlingen

Alle ouders/verzorgers van 2,5-3 jarigen hebben afgelopen week een brief ontvangen van de gemeente Twenterand. In deze brief worden ouders geadviseerd voor 1 maart een schoolkeuze te maken voor hun zoon/dochter.

Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar of in het schooljaar 2019-2020 vier, dan zouden wij het erg prettig vinden wanneer u uw zoon/dochter alvast aanmeldt. Voor een inschrijfformulier kunt u terecht bij Nienke.

Wij zijn naast TROTS op onze leerlingen ook TROTS op onze school. Bent u dit ook, dan vinden wij het geen probleem dat u dit deelt met vrienden en bekenden. Facebook is in deze tijd een middel om veel mensen te bereiken. De komende periode worden er verschillende berichten geplaatst met als onderwerp aanmelding en/of open dag. We zouden het erg fijn vinden wanneer u deze berichten deelt. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Wij organiseren donderdag 7 februari een open dag. Tijdens deze open dag zijn nieuwe gezinnen in de gelegenheid om kennis te maken met onze school.

Pauwweken

TROTS,  RESPECT  en VEILIGHEID zijn de kernwaarden van onze school.

Na elke vakantie hebben we binnen onze school een "pauwweek". In deze week geven we speciaal aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen ontwikkelen zich op drie belangrijke gebieden: lichamelijk, verstandelijk en sociaal.

Als kinderen bijvoorbeeld meer controle krijgen over hun lichaam kunnen ze beter sporten. Dat is onderdeel van de lichamelijke ontwikkeling. Maar ze leren ook de regels die bij die sport horen. Dat hoort bij de verstandelijke ontwikkeling. Daarbij leren ze om met andere sporters om te gaan. Dat maakt deel uit van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Contact met anderen. Opgroeiende kinderen gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in dat anderen op hen reageren. Door met elkaar te spelen leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze inlevingsvermogen. Als kinderen ouder worden kunnen ze zich beter verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Daardoor leren ze ook beter omgaan met afspraken, regels en conflicten.
Gevoelens. Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren hoe ze met die gevoelens moeten omgaan. Leren ze dat niet, of niet goed genoeg, dan kan dat in hun gedrag voor problemen zorgen.

 We dragen zorg voor elkaar ook al zijn

we verschillend.
We zullen goed voor de spullen zorgen
dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
De school is van binnen een rustig
gebied en buiten hoeft dat lekker niet .

Pilot methode KWINK

De komende 6 weken wordt er in iedere groep gewerkt met de methode KWINK. Dit is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de eerste periode van dit schooljaar hebben wij een pilot gedraaid met de methode Leefstijl. In het voorjaar van 2019 kiezen wij een nieuwe methode. De methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is een aanvulling op ons B6-4ALL programma.

Medezeggenschapsraad

Op dinsdag 12 februari is staat er een vergadering van de MR op de agenda. De overige MR vergaderingen zijn op 17 april en 19 juni. Deze data zijn ook opgenomen in de agenda van de website.
Onderstaande link verwijst naar het jaarverslag schooljaar 2017-2018.

Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De Ouderraad nodigt u van harte uit voor de Algemene Ouderraadsvergadering op 13 februari a.s. om 20.00 uur in de hal van de school. Op de agenda staan o.a. een jaaroverzicht van de OR- activiteiten 2018 en een financieel overzicht. Uiteraard staat de koffie klaar.

Namens de OR, 
Karin Havinga 
Voorzitter

Reminder oud papier

De data tot aan de zomervakantie zijn:

woensdag 06-02-2019 t/m vrijdag 08-02-2019
woensdag 27-02-2019 t/m vrijdag 01-03-2019
woensdag 27-03-2019 t/m vrijdag 29-03-2019
woensdag 08-05-2019 t/m vrijdag 10-05-2019
woensdag 05-06-2019 t/m vrijdag 07-06-2019
woensdag 10-07-2019 t/m vrijdag 12-07-2019

Jeugdkerk

De jeugdkerk organiseert samen met Jong Nederland Tubbergen een smokkeltocht. Deze avond is bedoeld voor basisschoolkinderen uit de groepen 6,7 en 8.
De kinderen gaan in groepjes ‘licht’ smokkelen, onderweg zijn er kapers op de kust die het licht willen afnemen. Neem een veiligheidshesje mee.
Na de smokkeltocht komen wij weer samen bij de blokhut met kampvuur.
Deze avond zal plaats vinden op vrijdag 18 januari en begint om 19.15 uur bij de blokhut van Tubbergen Havezatastraat 5.  De avond zal eindigen om 21.00 uur.

 

Jarigen

14 januari Adam 
16 januari Mahir 
18 januari Levi Barkel
21 januari Veralie 
21 januari Jelke 
31 januari Fiep

 

Afmelden voor deze Nieuwsbrief

Als u uw abonnement om wat voor reden wilt opzeggen dan kan dit onderaan deze pagina.

St. Antoniusschool
De Koolmees 57
7671 VW Vriezenveen

Telefoon:
0546 - 563968
E-mailadres: sintantonius@stichtingquovadis.nl